A BÁTMONOSTORI KÖZTEMETŐ ÜZEMELTETÉSÉVEL ÉS A TEMETÉSSEL KAPCSOLATOS RÉSZLETES SZABÁLYOK

1. A temetkezési szolgáltatások

11. § (1) A temetési szolgáltatások körét a Ttv. 25. § (1) bekezdése határozza meg.

(2) A temetkezési szolgáltatások közül az elhunytnak a ravatalozásával, a temetőn belüli szállításával, kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető berendezéseinek igénybevétele kötelező.

(3) A temetkezési szolgáltatások és más vállalkozók munkájának összehangolásáról az üzemeltető gondoskodik.

(4) A temetési szolgáltatást végző csak a sírkijelölés/azonosítás és díjbefizetés megrendelő általi igazolása után jelentkezhet az üzemeltetőnél.

2. A szociális temetés rendje

12. § (1) A szociális temetésre a Ttv. 24/A. – 24/C. §-aiban, valamint a Kormr.-ben meghatározottak alapján kerülhet sor.

(2) A szociális temetéssel kapcsolatos és a Kormr. 17/C. § (2) bekezdésében meghatározott feladatokat az önkormányzat nevében a Vaskúti Közös Önkormányzati Hivatal Bátmonostori Kirendeltsége (továbbiakban: Hivatal) látja el.

(3) Szociális temetésre kijelölt hely:
a.) koporsós temetés esetén a 01. parcella 26.sor
b.) urnás temetés esetén 01. parcella 27.sor.

(4) Szociális temetés esetén üzemeltető - a Ttv. 16. § o) pontja alapján – e rendelet 4. melléklet szerinti eszközöket biztosítja az eltemettető részére.
(5) A szociális temetési helyek méretei:
a.) egyes sírhely: hossza 2,10 m, szélessége 0,90 m
mélysége 1,60, hantmagasság 0,30 m
b.) urnasírhely: hossza 0,60 m, szélessége 0,60 m
mélysége 0,80 m, hantmagasság ,030 m.,
c.) sírok közötti oldaltávolság 0,80 m.

13. § (1) Az eltemettető csak abban az esetben végezhet munkát, ha az üzemeltető részére a Kormr.-ben meghatározott nyilatkozatokat átadta.

(2) Az eltemettető az üzemeltető által kijelölt temetési helyen és időpontban végezheti el a temetést.

(3) Az eltemettető köteles az üzemeltetőtől a temetéshez átvett eszközök állagát megóvni, azt a munkavégzés befejezését követően az üzemeltetőnek hiánytalanul visszaszolgáltatni.

(4) Munkavégzés csak az üzemeltető által tartott tájékoztatást követően végezhető. Az eltemettető a munkavégzés teljes időtartama alatt köteles az üzemeltető munkavédelmi, egészségügyi és az egyéb utasításait betartani.

3. Temetkezési helyek

14. § (1) A köztemetőben temetkezésre szolgáló temetési helyek:
a) egyes sírhely,
b) kettes sírhely,
c) díszsírhely,
d) sírbolthely (kripta),
e) urnafülke,
f) urnasírhely,
g) urnasírbolt.
(2) A temetési helyek közül - kizárólag csak az (1) bekezdés d) – g) pontjaiban említett temetési helyek – válthatók meg előre, a temetési helyek sorrendjét betartva.

(3) A korábban előre megváltott, de fel nem használt temetési helyeket a jogosult kérelmére, vagy közérdekből az üzemeltető - a kifizetett használati díj egyidejű visszafizetése mellett - visszaveheti, illetve igénybe veheti.

15. § (1) Sírbolthely általában az egy családhoz tartozó elhunytak részére szolgáló temetési hely, melyben legfeljebb 6 (hat) koporsó helyezhető el. Egy nagykoporsó helyébe két kiskoporsó is temethető.

(2) A sírbolthely létesítőjének azt kell tekinteni, aki azt építtette, a használati díjat befizette és e tényt a sírbolt-könyvbe bejegyeztette. Ennek hiányában a betemetésről és a sírbolthely felhasználásáról a létesítő halála esetén a vele együtt élő házastársa, ennek hiányában pedig igazolt örökösei döntenek. E szabályok érvényesülnek a sírbolthelybe betemethető személyek tekintetében is.

16. § (1) A hamvakat tartalmazó urnát urnasírba lehet temetni, vagy urnafülkében illetve - urnatartóban - a sír felületére is el lehet helyezni.
(2) Egy urnasírba legfeljebb 4 (négy) urna temethető.
(3) Urnasírboltban elhelyezhető urnák száma 6 db.
(4) Egy urnafülkébe egy elhunyt hamvai helyezhetők el.
(5) Hamvak szétszórása - az eltemettető igénye esetén - csak az erre a célra kijelölt és parkszerűen kialakított temetői részen történhet.

17. § (1) A díszsírhely - indokolt esetben kettős sírhely - díszurnafülke, vagy díszurnasírhely a község közéletében kiemelkedő és maradandó tevékenységet végzett személyek eltemetésére szolgáló temetési hely, melynek adományozása Bátmonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.

(2) A díszsírhelyek, díszurnafülkék, dísz-urnasírhelyeknek a temető esetleges átrendezése miatti áthelyezéséről a fenntartó gondoskodik.

(3) A község társadalmi szervei, volt szövetségei, egyesületei stb. által a múltban állított emléksírokat, emléktáblákat, emlékműveket, kopjafákat, valamint a község közéletében kiemelkedő és maradandó tevékenységet végzett személyek sírhelyeit védelem illeti meg.

(4) A díszsírhely, a díszurnafülke és a díszurnasírhely után használati díjat nem kell fizetni, használati idejük korlátlan.

4. Temetési helyek méretei

18. § (1) A temetési helyek méretei a szociális temetés sírhelyeit kivéve:
a.) egyes sírhely: hossza 2,10 m, szélessége 1,0 m
mélysége 1,60 - 2,00 m
b.) kettes sírhely: hossza 2,10 m, szélessége 2,00 m
mélysége 1,60 - 2,00 m
d.) sírbolthely: hossza 3,00 m, szélessége 2,60 m
mélysége 2,00 - 2,50 m
e.) díszsírhely: a fenntartó döntése szerint
f.) urnasírhely: hossza 1,00 m, szélessége 0,50 m
mélysége 1,00 m.
g.) urnasírbolt: hossza 0,80 m, szélessége 0,70 m
mélysége 1,00 m.

(2) Az egyes és kettős sírhelyek közötti oldaltávolság 0,8 m, a sírhelysorok közötti sortávolság 1 m. Az egyedi építésű sírboltok közötti távolság 1,0 m, a sírboltsorok közötti távolság 4 méter. Ezen rendelet hatályba lépésekor a már meglevő sírok, sírhelyek, sírboltok szabta feltételeket adottnak kell tekinteni.
(3) A sírhelyek és sírbolthelyek, urnasírok kitűzését a temető üzemeltetője végzi.

5. Temetkezési helyek létesítésére vonatkozó különös szabályok

19. § (1) Síremlék, sírbolt létesítése előtt a síremlék, sírbolt helyét és méreteit az üzemeltetővel a sírhely tulajdonosa, gondozója köteles egyeztetni.

(2) Sírbolt létesítése esetén, a munkálatok megkezdése előtt az üzemeltető részére be kell mutatni a sírbolt létesítésére vonatkozó, a területileg illetékes Építésügyi Hatóság által kiadott engedélyt, illetve kérni kell az üzemeltető írásos hozzájárulását. A sírbolt méretei nem haladhatják meg az ezen rendelet 18. § (1) bekezdésében meghatározott mértéket.

(3) Sírbolt létesítése során a keletkező földtöbblet elszállításáról a létesítő vagy annak megbízottja gondoskodik. A földtöbblet elhelyezése kizárólag az üzemeltető által meghatározott helyre és módon történhet.

(4) Síremléket a sírhelyen, sírbolton csak a sírhely - kitűzésekor meghatározott - szélességi és hosszanti méreteit meg nem haladó területen és mértékben szabad elhelyezni. A temetkezési hely, e rendelet 18.§ (1) bekezdésében meghatározott méretén kívül eső része nem emelkedhet a talajszint fölé. A síremlékek elhelyezésekor, az e rendelet 18.§ (2) bekezdésében foglaltaknak minden esetben eleget kell tenni.

(5) A síremlékek elhelyezésénél meghatározott talajszint kialakításánál figyelembe kell venni a szomszédos sírhelyek talajszintjét, oly módon, hogy az elhelyezendő síremlék vízszintes talajszintje nem térhet el a két szomszédos síremlék vízszintes talajszintkülönbségének számtani közepétől.

(6) Amennyiben a síremlék nem a (4) és (5) bekezdések rendelkezéseinek megfelelően lett elhelyezve, az üzemeltető a létesítőt vagy a rendelkezni jogosultat kötelezheti a (4) és (5) bekezdésekben meghatározottak szerinti állapot kialakítására.

(7) Síremléket elhelyezni és sírboltot létesíteni, felújítani, átalakítani csak megváltott sírhelyen szabad.

(8) Síremlék temetőbe történő beszállításához és felállításához, temetőn belüli áthelyezéséhez, temetőből történő kiszállításához a síremlék eredetét és tulajdonjogát igazoló irat, valamint a temető üzemeltetőjének írásos engedélye szükséges.

(9) A szakipari feladatra vállalkozók (sírköves, műköves ) a temetőben sírkő állítást, bontást, tisztítást, stb. csak megbízójuk írásos megrendelésével és az üzemeltető közreműködésének igénybevételével végezhetnek, valamint munkavégzés céljából a temetőben az üzemeltető által felügyelt nyitvatartási időn belül tartózkodhatnak.

(10) Amennyiben a vállalkozó munkája során kárt okoz, azt az üzemeltetőnek bejelenteni és a károsultnak megtéríteni köteles.

(11) A temetőben vállalkozási alapon történő munkavégzésre az jogosult, aki a temető üzemeltetőjével erre vonatkozólag megállapodást kötött, illetve aki a 1. mellékletben meghatározott mértékű közreműködési díjat és temetőfenntartási hozzájárulást megfizette.

(12) A (11) pontban meghatározott megállapodás megkötésére az üzemeltető képviselője jogosult.

(13) Azon vállalkozók, akik a rendeletben foglaltakat megszegik, a köztemetőben végzendő további vállalkozási tevékenységtől eltilthatók.

6. Rátemetés

20. § (1) Rátemetés:
a.) a már betemetett koporsós temetési helyre történő még egy elhalt elhelyezése, vagy urna rá- vagy elhelyezése, vagy
b.) koporsós temetési helyre, 25 éven belüli holttest maradványok elhelyezésén túl, legfeljebb kettő, 25 éven túli holttest maradvány elhelyezése, vagy
c.) olyan urnasírba, urnasírboltba történő urna betemetés, ahová már előzetesen lett urna betemetve.

(2) Koporsós rátemetés esetén a temetéskor érvényes sírhelyhasználati díj időarányos részét kell megfizetni. Rátemetés esetén a teljes összefüggő sírra (pl. kettős sír) vonatkozó és a temetéskor érvényben lévő sírhelyhasználati díj olyan időarányos részét kell megfizetni, amellyel biztosítható a további 25 év használati idő.

(3) Sírboltba csak a sírboltkönyvbe bejegyzett számú koporsót lehet elhelyezni. Sírboltba a 60 év használati időn belül temetni csak az esetben lehet, ha azt a sírbolt műszaki állapota lehetővé teszi, állékonysága nem veszélyeztet életet vagy biztonságos használatot. Ha temetés esetén a használati időből még 25 év porladási idő biztosított, úgy megváltási díjat nem kell fizetni. 25 év porladási időt el nem érő temetés esetén temetni csak az esetben lehet, ha a használati idő kiegészítése vagy meghosszabbítása 60 évre történik.

(4) Egyes sírba 2 (kettő) urna, kettős sírba 2-2 (kettő-kettő) urna temethető rá.

(5) Urnát sírhelybe, sírbolthelybe rátemetni egyaránt szabad.

7. Temetési helyek használati ideje

21. § (1) A temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő) - a megváltástól számított;
a.) sírba temetés esetén 25 év
b.) sírbolthely esetén 60 év
c.) urnasírbolt esetén 20 év
d.) urnafülke, urnasírhely esetén 10 év
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott használati idők eltelte után a sírhelyeket újra válthatók a Kormr. 18. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint. A temetési hely újraváltásában elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetén pedig a törvényes öröklés rendje szerint soron következő közeli hozzátartozója.

22. § (1) A sírbolthely nem örökölhető és nem forgalmazható, azonban a lejárt bérleti időt a Ttv. 22. § (1) bekezdésében meghatározott rendelkezési jog jogosultja újra meg¬hosszabbíthatja.

(2) A sírbolthelyeket a temetési hely megváltásától számított 2 (kettő) éven belül kell kiépíteni. Amennyiben a kiépítés nem történik meg, az üzemeltető - a használati díj visszafizetése mellett - a temetési helyet ismét értékesítheti.

8. Használati díjak

A használat díjakról részletesen

23. § (1) A temetési helyek, a rátemetések illetőleg az újraváltások díjait, valamint a kegyeleti közszolgáltatás igénybevételéért fizetendő díjak fajtáit és mértékét e rendelet 2. melléklete tartalmazza, melyet a köztemetőben jól látható helyen ki kell függeszteni.

(2) A díjakat minden esetben a temetést (rátemetést) megelőzően kell befizetni az üzemeltetőnek.

24. § (1) Üzemeltető a megváltott sírhelyek használati idejének lejártát köteles évenként megállapítani. Az év második felében három alkalommal legalább egy-egy országos, megyei napilapban, illetve a helyi újságban fel kell hívnia az érdekeltek figyelmét a lejárt sírhelyek használati idejének meghosszabbítására úgy, hogy az első közzététel a használati jog megszűnte előtt legalább 6 (hat) hónappal, a továbbiakban pedig kéthavonta történjen. Ugyanilyen tartalmú hirdetményt a Hivatal hirdetőtábláján, a temetőkapukon, a ravatalozón és az érintett temetői parcellán feltűnő helyen is el kell helyezni.

(2) A sírhellyel rendelkezni jogosultak, a lejáratot követő 6 (hat) hónapon belül a sírhely használati idejét meghosszabbíthatják. Ha a felhívásnak nem tesznek eleget, vagy a használat idejét nem hosszabbítják meg, üzemeltető jogosult a holttestek maradványait, az urnákat közös sírhelyben elhelyezni. Az így megüresedett sírhelyek újból értékesíthetők.

25.§ (1) Amennyiben a temetkezési helyet nem váltják újra, hanem a használati idő lejárta után a rendelkezni jogosult arról írásban lemond, akkor nyilatkozatának nyomán a temetkezési hely feletti rendelkezési jog azonnali hatállyal megszűnik.

(2) A megszűnt sírhelyen található sírjel eltávolításáról a rendelkezni jogosult köteles gondoskodni. Amennyiben ezen kötelezettségének a felszólítást követő 60 napon belül nem tesz eleget, vagy a sírhelyről lemondó nyilatkozatban a sírjelről is lemond, akkor a sírjelet az üzemeltető a temető területén belül egy erre kijelölt gyűjtőhelyre elszállíthatja. A rendelkezésre jogosult rendelkezése, vagy intézkedése hiányában a megszüntetéstől számított 180 nap várakozási idő leteltével az üzemeltető a sírjelet értékesítheti.

A használat díjakról részletesen

9. A síremlékekkel, sírjelekkel kapcsolatos jogok gyakorlása

26.§ (1) A síremlékekkel kapcsolatos kegyeleti jogok gyakorlására a létesítő illetőleg a örököse hivatott, síremléket csak a sírhellyel rendelkezni jogosult személy, illetve megbízottja állíthat.

(2) Ha ilyen jogosult nincs, vagy jogait nem gyakorolja, azt helyette bármely kegyeleti jogosult megteheti, akkor is, ha nem örököse az eredeti létesítőnek.

(3) Sírbolt magánforgalmú elidegenítése esetén a temető üzemeltetője a tulajdonosváltozást csak az adásvételi szerződés egy példányának átadása után veszi tudomásul és vezeti át a nyilvántartásban.

(4) A lejárt vagy meg nem váltott sírhelyek, sírboltok, urnasírok, urnafülkék megváltása vagy újraváltása alkalmával a temető üzemeltetője a sírban nyugvók jogosult hozzátartozói közötti viszonyokat nem vizsgálja.

10. A temető lezárása, megszüntetése

27. § A köztemető, temetőrész, sírhelytábla, temetési hely lezárására és megszüntetésére a Kormr.-ben foglaltak az irányadók.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

28. § (1) A rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a bátmonostori köztemetőről és a temetkezési tevékenységről szóló 16/2005.(XI.28.) önkormányzati rendelete hatályát veszíti.

(3) E rendeletben nem szabályozott további kérdésekben a Ttv.-ben valamint a Kormr.-ben foglaltak az irányadóak

(4) E rendelet megfelel a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvében foglaltaknak.

Bátmonostor 2013. december 10.

Béleczki Mihály - polgármester dr. Bozsolik Róbert - jegyző