Temető üzemeltetés

A Bátmonostori köztemető üzemeltetése 2014 évtől a Bátmonostori Nonprofit Kft. feladata.
A temetővel kapcsolatos részletes szabályozás és a kapcsolódó díjak megtekinthetők a Temető üzemeltetés menüpont alatt.

A Bátmonostori Köztemetőben létesítendő építmények és a hozzájuk kapcsolódó munkavégzés rendje

A vonatkozó Önkormányzati rendelet szerint:

5.§ (1) A temetőben végzendő minden munkához - kivéve a nem vállalkozási alapon történő sír- és sírhelygondozást - a temető üzemeltetőjének hozzájárulását kell kérni, a munka megkezdése előtt.

Hozzájárulás megkérése

A temető üzemeltetője az építendő építmény vagy műtárggyal kapcsolatban terveket, fényképeket vagy rajzokat kérhet be annak eldöntése érdekében, hogy megadja-e, vagy megtagadja a hozzájárulását a tervezett építmény megvalósításához.

Az üzemeltető 30 napon belül írásban hozzájárulását adhatja változatlan tartalommal a beterjesztett anyag alapján az építmény megvalósítására, de előírhat módosításokat is, vagy megtilthatja annak megvalósítását.

BÁTMONOSTOR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK önkormányzati rendelete, a temetőről és a temetkezési tevékenységről

Bátmonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk. (1) bekezdés a.) és (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában kapott hatáskörében eljárva, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

2. A köztemető üzemeltetése

2. § (1) A köztemető fenntartásáról és üzemeltetéséről, az ott folyó temetkezési és e rendelet szerinti egyéb tevékenység végzéséről Bátmonostor Községi Önkormányzat (a továbbiakban: fenntartó) - kegyeleti közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: szerződés) keretein belül - a Bátmonostori Nonprofit Kft. (6528 Bátmonostor, Hunyadi u. 3. (a továbbiakban: üzemeltető) útján gondoskodik.

3. A köztemető és a ravatalozó használatának rendje

5.§ (1) A temetőben végzendő minden munkához - kivéve a nem vállalkozási alapon történő sír- és sírhelygondozást - a temető üzemeltetőjének hozzájárulását kell kérni, a munka megkezdése előtt.

(2) A temető területén vállalkozási alapon történő munkavégzés kizárólag munkanapokon végezhető, melyet az üzemeltető jogosult a helyszínen ellenőrizni.
(3) Az üzemeltető a hozzájárulást megtagadhatja, amennyiben az elvégezni kívánt munka célja, eredménye, folyamata vagy körülményei ezen rendelet 8.§ (1) bekezdésben foglalt tilalmakba ütköznek.

7.§ A temető üzemeltetője, vagy a temetési szolgáltatást végző intézkedése ellen az érdekelt a tudomásra jutástól számított 8 napon belül bejelentéssel élhet a község jegyzőjéhez.

8.§ (1) Tilos a temetőben minden olyan magatartás vagy tevékenység, amely a temetőt látogató közönség kegyeleti érzését, illetve a fenntartó vagy az üzemeltető jogait, jogos érdekeit sérti.

(2) A temető területén csak a sírok, sírhelyek, sírboltok és urnafülkék díszítésére szolgáló tárgyakat szabad elhelyezni. Egyéb tárgyak, (pl.: javítás, átalakítás, temetkezés céljából szétszedett síremlékek) 60 napnál hosszabb időre szóló elhelyezéséhez a temető üzemeltetőjének hozzájárulása szükséges. Amennyiben a körülmények indokolják, a tárgyakat az üzemeltető által erre meghatározott helyen kell elhelyezni. Indokolt esetben a tárgyak megfelelő helyre való áthelyezését az üzemeltető is elvégezheti az érintett rendelkezni jogosult értesítése mellett a 4. sz. mellékletben meghatározott díjazás felszámolásával. Indokolt esetnek minősül, különösen ha a sírhelyek között, illetve az utak mentén elhelyezett tárgyak akadályozzák a közlekedést, sírgondozást, temetést, illetve az egyéb temetőfenntartási tevékenységeket, vagy azok elhelyezésének módja baleseti veszélyforrást jelent.

(3) A temetőben létesített sírok, sírboltok, síremlékek, tárgyak tekintetében őrzési, illetve kártérítési felelősség az üzemeltetőt nem terheli.

(4) A temetőben a sírokat, sírhelyeket, az azokon lévő tárgyakat, síremlékeket, bokrokat, egyéb növényeket, táblákat, épületeket és bármely más tárgyat beszennyezni, vagy megrongálni a sírok, sírhelyek vagy sírboltok díszítésére szolgáló tárgyakat jogosulatlanul elvinni vagy eltávolítani tilos.

(5) A temetőben keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt helyen szabad elhelyezni, a sírhelyek között tárolni tilos.

(6) Személygépkocsival a temető területére csak a parkolás céljából a Mátyás király utcai közterület irányából és kizárólag a parkoló területére lehet behajtani.

(7) A köztemető parcellái közé gépjárművel behajtani t i l o s, kivéve:
a.) a súlyos mozgáskorlátozott személyt szállító gépjárművet,
b.) a temetkezési tevékenységben részt vevő gépjárművet,
c.) a köztemető üzemeltetéséhez szükséges gépjárművet, valamint
d.) a köztemetőben egyéb vállalkozói tevékenység folytatásához használt gépjárművet, az üzemeltető előzetes engedélyével.

(8) Az (7) bekezdés d.) pontjában meghatározott igényt, a tervezett munka előtt 3 munkanappal kell írásban bejelenteni a köztemető üzemeltetőjének

(9) A temetőbe állatot bevinni tilos. Kivéve, állati vontatású jármű esetében a járművet vontató állat, valamint a vak vagy gyengén látó személyt kísérő vakvezető kutya. A keletkező állati ürülék megfelelő eltávolításáról az állat tulajdonosa köteles haladéktalanul gondoskodni.

(10) A temetőben 10 éven aluli gyermek felügyelet nélkül nem tartózkodhat.

(11) A temető területén az üzemeltető engedélye nélkül talajt, gyepet felásni valamint a temető területéről kivinni tilos.

(12) A sírhelyek használatáért fizetett díjak, és a temető üzemeltetéséhez kapcsolódóan szedett egyéb díjak jegyzékét, valamint a temető rendjéről szóló szabályzatot a temető üzemeltetője hivatali helyiségében és a temető bejáratánál a temető sematikus térképével együtt köteles kifüggeszteni.

(13) Az elhalt eltemetése akkor lehetséges, ha az üzemeltető ehhez hozzájárulását adja. A hozzájárulás nem adható ki ha a sírhelyet az eltemettető vagy hozzátartozó nem váltotta meg, illetve ravatalozás esetén a ravatalozó használati díját nem fizette meg, vagy az adott sírhelyre valamely hatóság temetési korlátozást rendelt el.

9. § (1) A ravatalozót az üzemeltetőnek a temetés időpontja előtt legalább 1,5 órával korábban átadnia a temetési szolgáltató részére.

(2) A temetési szolgáltató a ravatalozóhoz tartozó alapkellékeken túl saját ravatalozó kellékeit használhatja.

(3) A ravatalozó használata során az állagmegóvásról a temetési szolgáltató köteles gondoskodni.

10.§ (1) A temetőben a sírokra, sírhelyekre csak lágyszárúakat (egynyári, vagy évelő növényeket) illetve olyan cserjéket, kistermetű örökzöldeket szabad ültetni, amelyek magassága és átmérője nem haladja meg az 1 métert. Mérgező vagy egészségre ártalmas növényfajta telepítése tilos.

(2) A sírok, sírhelyek között, utak mentén és más szabad területeken csak a temető üzemeltetője, illetve az üzemeltető megbízottja telepíthet növényzetet. A meglevő növényzet szükség szerinti eltávolítását és átalakítását azonban csak az üzemeltető végezheti.

(3) A sírhellyel rendelkezni jogosult által szabálytalanul telepített növényzet eltávolítására vagy átalakítására az üzemeltető a rendelkezni jogosultat írásban felszólíthatja, amennyiben a felszólítást követő 30 napon belül a rendelkezni jogosult ennek nem tesz eleget, indokolt esetben az üzemeltető ezt további értesítés nélkül, a rendelkezni jogosult helyett, annak költségére megteheti. A növényzet szabálytalanul telepítettnek minősül különösen, ha az a közlekedést, sírgondozást, temetést, és az egyéb temető fenntartási tevékenységeket akadályozza, illetve ha a növény mérgező vagy egészségre ártalmas.

(4) A sírhelyeket, elválasztó 80 cm széles sávot a sírhelyeket megváltók kötelesek gondozni, tisztán tartani. A sírhelyek közé növényzet nem telepíthető. Ha az elhanyagolt sírhelyet, a rendelkezni jogosult, gondozó, az üzemeltető írásbeli felszólítására sem teszi rendbe, akkor az üzemeltető a rendelkezni jogosult költségére elvégezheti, a 4. sz. mellékletben megszabott díjakon.

A részletes szabályokról bővebben